תקנון אתר לי או לה (Liola)

כללי :
1.אתר ליאולה- liola בכתובתו : www.woocommerce-579860-2000322.cloudwaysapps.com(להלן: “האתר”), משמש כחנות מקוונת למכירת בגדי מעצבים/מעצבות,  אקססוריז ופרטי לבוש שונים באמצעות רשת האינטרנט. האתר נמצא בבעלות ג’ודי 770 ח.פ: 514500834 (להלן : “הנהלת האתר”).

2. בתקנון זה הגולש/ת, מבקש/ת, רוכש/ת, יכונה/תכונה –  “הלקוח”. התקנון ותנאיו מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

2.1 הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה בעיון קודם לעשיית שימוש כלשהו באתר.  גלישה באתר ו/או הזמנה ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה באתר מהווים את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי כל תנאי התקנון הקיים באותה עת. 
אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. שימוש באתר זה כפוף לתנאי תקנון זה.

2.2 הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תקנון האתר מעת לעת בהתאם לצרכיה ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

רכישת המוצרים הנמכרים באתר :
3. המוצרים הנמכרים באמצעות האתר (להלן: “המוצר/ים”), מפורסמים ברשימות המיועדות לכך   באתר, ומתעדכנות מעת לעת, 
בהתאם לשיקול דעתה של הנהלת האתר.

4. הנהלת האתר אינה מתחייבת לספק מוצרים שאזלו מהמלאי. במידה שמוצר אזל,
תישלח מהנהלת האתר הודעה ללקוח על כך שהמוצר אינו מצוי במלאי והלקוח לא יחויב בגין ההזמנה.

5. הזמנת/רכישת מוצר/ים תתבצע באמצעות כרטיס אשראי תקף המצוי בבעלות הלקוח והניתן לסליקה
על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות והמוכרות בישראל. רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי לביצוע העסקה תיחשב ההזמנה כהזמנה שהושלמה.

המחירים הנקובים באתר : 
6. המחיר התקף ביחס להזמנה שתבוצע באתר, הינו המחיר שהיה רשום באתר במועד השלמת ההזמנה. המחירים המוצגים באתר, כוללים מע”מ כדין, אלא אם כן צוין אחרת. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ו/או את הסדרי התשלום המפורסמים באתר, 
מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

6.1 במידה והלקוח ויתר על אפשרות של איסוף עצמי של המוצר/ים יתווסף אל המחיר הנקוב באתר דמי טיפול ומשלוח על פי התעריפים הנקובים באתר.

מועד ודרך האספקה :
7. ההזמנה תסופק ללקוח במסגרת מועדי האספקה המפורטים באתר.
חישוב מועדי האספקה יחל ממועד השלמת ההזמנה וייערך על פי ימי עסקים הנהוגים במדינת ישראל.

8.  במקרה שהמוצרים המצוינים בהזמנה לא ימסרו ללקוח ו/או יוחזרו לחברה בשל אי דיוק בפרטים ובכתובת שנרשמו בטופס ההזמנה, 
יחויב הלקוח בכל תשלום בו תיאלץ הנהלת האתר לשאת בגין טיפול נוסף בהזמנה.

מדיניות ביטול / החזרות / החלפות / זיכוי של הזמנות :
9. ביטול עסקה יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן : “החוק”).
הביטול יעשה מיום ביצוע ההזמנה ולא יאוחר מ- 14 יום מיום קבלת הפריטים לידי הלקוח. הזיכוי/החלפת המוצר במוצר אחר  ע”י הלקוח באמצעות האתר תינתן בסכום זהה למחיר המוצר/ים שהוחזר/ו ובתנאי שהמוצר/ים יוחזר/ו ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק ועם התווית עליו כפי שנמסר.
במידה והמוצר/ים הוחזר שלא כאמור לעיל לא יזוכה הלקוח בשום דרך ויהא מחוייב הוא במלוא עלות ההזמנה.
לעניין בחינת ואישור המוצר/ים שהוחזר/ו יובהר כי הנהלת האתר הינה בעלת שיקול הדעת הבלעדי לקביעה ולקבלת ההחלטה הסופית בעניין.

9.1  במקרה של החזרה/ביטול עסקה כאמור לעיל ללקוח תינתן האפשרות לקבל את מלוא גובה הזיכוי במסגרת חשבון ה – credit שלו באתר כך שיהא ניתן למימוש בכל עת בהזמנה וברכישה חוזרת.
במידה והלקוח לא יבחר באפשרות זו אזי תינתן לו האפשרות לקבל את הזיכוי / ההחזר עבור המוצר/ים שהוזמנו בניכוי עלות המשלוח ככל שהיה.

9.2   מבלי לפגוע באמור לעיל, במקרה שהביטול נעשה שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה בין המוצר שהוזמן לבין המוצר שנמסר להנהלת האתר תעמוד הזכות להחזיר ללקוח את הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נשוא העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מבניהם.

עלויות משלוח :
דואר רשום לסניף הקרוב לביתך  – 19.90 ש”ח.
שרות מהיר אקספרס בארץ – 39.90 ש”ח.


במקרה של החלפת מוצר או החזרת מוצר בתמורת לשובר זיכוי – “לי או לה” תישא בדמי המשלוח באמצעות מדבקת הגוביינא. *הנ”ל לא תקף במקרים של החזרת כיסויי ראש.

הפסקת פעילות האתר וביטול הזמנה :
10. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי,
את הפעילות באתר ו/או לבטל הזמנה בין אם לפני או ובין לאחר מועד השלמת ההזמנה.

10.1  בכל מקרה בו ביטלה הנהלת האתר הזמנה שבגינה הלקוח חויב בתשלום כלשהו, יוחזר ללקוח הסכום ששולם על ידו.

10.2   היה והנהלת האתר תבטל את פעילות האתר ו/או את ההזמנה כאמור לעיל, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש :
11.  כל מידע שימסור הלקוח לחברה במסגרת השימוש באתר זה יישמר על ידי הנהלת האתר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981.

11.1 פרטי לקוחות לא יעברו לצד ג’, אלא יישמרו בתחום החברה.


הגבלת אחריות והחרגות :
12.  כל המידע המופיע באתר והממשק העומד בבסיסו מוצע לציבור כפי שהוא “AS IS” בלא כל התחייבות ו/או מצג,  מפורש או משתמע, מצידה של הנהלת האתר. הנהלת האתר אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות שנפלו בתום לב ביחס למידע המוצג.
הלקוח מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר בגין איכות השימוש באתר,  ו/או בגין קלקולים ו/או תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים, בשרתים ובמערכות התקשורת של הנהלת האתר אשר נגרמו בקשר עם שימוש באתר.

12.1  הנהלת האתר עושה מאמצים לספק את המוצרים המצוינים בהזמנה כשהם במצב טוב ושמיש. 
הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות ולא תהיה ללקוח כל טענה כלפיה, בשל איחורים בהספקת המוצר/ים שהוזמנו או כתוצאה מפגם שנגרם למוצר,לאחר צאתו מידי הנהלת האתר.

אחריות המוצרים נמצאת תחת החברה. במידה והלקוח אינו מרוצה, יפנה לחברה והמקרה יטופל.

12.2   הנהלת האתר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, 
על סודיות המידע שנמסר לה על ידי הלקוח באופן מוצפן ומאובטח, על פי הסטנדרטים המקובלים בשוק לעניין זה. ואולם,  אין ביכולתה של הנהלת האתר להבטיח לחלוטין כי מחשביה הינם חסינים מפני גישה בלתי מורשית ו/או החדרת וירוסים ו/או “סוסים טרויאנים” 
ו/או פריצה של גורמים עוינים ו/או מפני מזיקים אחרים. בקיום מקרים כאמור ו/או מקרים הנובעים מכח עליון, הנהלת האתר לא תהא אחראית 
לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.


זכויות קניין רוחני :
13. כל זכויות הקניין, הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר, לרבות עיצובו, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, העיצובים, הטקסטים,
 המפרטים, וכל מידע אחר באתר ו/או המסונף אליו הינם בבעלותה הבלעדית של הנהלת האתר ולא יעשה בהם כל שימוש,  אלא באישור בכתב מאת הנהלת האתר, ובכלל זה אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהוא מן האתר, לרבות תמונות, 
טקסטים, סימני מסחר וכיו”ב.

שונות :
14.  בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות מסמך אחר תגברנה הוראות תקנון זה.

14.1  הרישום במחשבי הנהלת האתר יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אשר תנהל הנהלת האתר, ע”פ תקנון זה.

14.2  תקנון זה מהווה חוזה התקשרות בין הלקוח והנהלת האתר לכל דבר ועניין וביחד עם כל שאר התנאים שיכללו  ויופיעו בדפי האתר הוא יהווה חוזה מכר עם הלקוח. הדין החל על הוראות תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או מחלוקת הנובעת  ממנו בין הלקוח לבין הנהלת האתר, יהא הדין הישראלי בלבד.

דין ושיפוט :
15.   בכל מקרה של סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/ או הנובע ממנו ו/או מהשימוש באתר ו/או מהזמנה/ות  שבוצעה/ו באמצעות האתר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין הנהלת האתר לבין הלקוח, 
הסמכות הבלעדית לדון תהא לבתי המשפט המתאימים במחוז תל אביב והמרכז בלבד.